جایگاه مردم درنظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی (ره)


از مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)چنین استنباط می شود كه پس از اتكا به خداوند متعال،محور اصلی ونقش آفرین در پیروزی انقلاب وشكل گیری حكومت اسلامی درایران حضور و پشتیبانی مردم بوده است كه ایشان همواره برآن تاكیدداشته اند.

امام خمینی

نقش و مشاركت مردم درحكومت: دراندیشه وسیره امام خمینی(ره) مشاركت مردمی به عنوان یك مساله اصلی، اساسی وتعیین كننده درحوزه تعیین سرنوشت مشترك عمومی موردتوجه وعنایت كامل قرارگرفته است. اوباتوجه به بنیانهای اسلامی، نگرش سیاسی خود و به پیروی از پیامبراسلام (ص) وپیشوایان راستین او،بارها برضرورت ورود مردم درصحنه سیاست وتصمیم گیریهای اساسی جامعه درقالب نهادهای حكومتی تاكید كرده وآن رابه عنوان بزرگ ترین عامل ثبات حكومت وضامن امنیت درجامعه معرفی نموده است. برای نمونه تاكید دارد:

«آگاهی مردم ومشاركت ونظارت وهمگامی آنهاباحكومت منتخب خودشان ،خودبزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت درجامعه خواهدبود» ( صحیفه امام ، ج 4 ، ص 248).

مشاركت مورد نظر امام خمینی (ره)، مشاركتی همه جانبه ودرتمام ابعاد جامعه وازسوی همه مردم جامعه است كه اوازآن تحت عنوان مشاركت كامل همه مردم یاد می كندواصلاحات جامعه، تامین استقلال مملكت وآزادی مردم رادرسایه آن می داند:

«اساس كاریك جمهوری اسلامی،تامین استقلال مملكت وآزادی ملت ماو... اصلاحات لازم ... این اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهدبود.» (همان ، ج 5 ، ص 155).

حضرت امام دربیانی دیگر،ازبین سه عامل اساسی كه درپیروزی انقلاب وغلبه برطاغوت داشته است. یكی را مشاركت همه مردم می داندوآن رادركنار ایمان واعتماد به خدا و وحدت كلمه قرارمی دهدوبه وضوح مطرح می سازد:

«شما مردم شریف ایران ... توانستید بااتكال به خدای متعال و وحدت كلمه ومشاركت همه قشرها برطاغوت زمان غلبه كنیدوپشت ابرقدرتهارابلرزانید .» ( همان ، ج 6 ، ص 518 )

نگه داشتن مردم درصحنه : امام خمینی(ره) به این حقیقت كاملاً واقف بودكه باحضورمردم درصحنه، انقلاب اسلامی به راه خودادامه خواهددادوپایه های نظام اسلامی تحكیم خواهدیافت.ازاین رو با درایتی وصف ناپذیرهمواره به ملت شخصیت می داد، اوراصاحب اصلی انقلاب معرفی می كردوحس مسئولیت رادرآحادملت تقویت می كرد تا آنان به گونه ای تربیت شوند كه همواره به طورخودجوش درهمه صحنه هاحضوریابندواز انقلاب ونظام دفاع كنند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 30 بهمن 1392ساعــت08:26 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: نقش انقلاب در خیزش ملت ها و بیداری اسلامی،
جایگاه و نقش مردم در حکومت و نظام اسلامی از دید مقام معظم رهبری


جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشكیلش با تاكیدات امام خمینی (ره) راهی را طی كرد كه در آن رای مردم داری اهمیت بالایی بود و اساسا مردم سالاری دینی را بدون رای مردم محقق شده نمی‌دید. امروز نیز در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب، آنچه كه همواره از طرف ایشان مورد تاكید قرار گرفته است بالا بودن رای و جایگاه مردم در نظام اسلامی است.

رهبری و جامعه

35 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد. چالش ها و هجمه‌های متعدد وارد شده به كشور گاهی توان اقتصادی و گاهی نظام سیاسی و گاهی جامعه و نظام اجتماعی را با چالش‌هایی مواجه كرده است اما آنچه كه تاكنون خدشه‌ای به آن وارد نشده جایگاه و رای مردم در نظام سیاسی كشور است. نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) كه بر اساس آن اداره یك جامعه شیعه در دوران غیبت را توصیف می‌كرد اساسا بر رای و جایگاه مردم تاكید داشت كه نمود بارز آن مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان و تعیین نمایندگانشان در این مجلس است كه وظیفه آن تعیین رهبری است. این نوع نگاه در واقع عمق توجه نظام سیاسی اسلامی به رای و جایگاه مردم را نشان می‌دهد كه نشات گرفته از عملكرد مولای متقیان حضرت علی (ع) در قبول حكومت اسلامی پس از خلفاست. آنچه كه امروز توسط برخی معاندان مورد بی‌مهری و حتی دشمنی قرار می‌گیرد در واقع همین جایگاه و پایگاه رای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این عملكرد غیر صحیح و غلط حاكمان اسلامی در طول صدها و قرن‌های متمادی و به ویژه در قرن بیستم است این تفكر را تقویت كرد كه اساسا اسلام با رای مردم نسبتی ندارد و امروز وجود حكومتی برخاسته از رای مردم موجب این دشمنی است. فراموشی جایگاه و رای مردم توسط این حاكمان این تفكر را متجلی كرده كه اساسا رای مردم باید به هیچ شمرده شود و اساسا نباید در برابر حاكمان مردم اعتراض و یا دیدگاهی در مورد انتخاب شدنشان داشته باشند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 30 بهمن 1392ساعــت08:26 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
مسئولیت مردم برای ادامه انقلاب


پیروزی انقلاب اسلامی ایران  با حضور گسترده مردم روی داد و در واقع یكی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ به شمار می آید، بر این اساس شرایط برای مشاركت سیاسی مردم به عنوان یكی از خواسته های مهم تاریخی آنان آماده گردید.

انقلاب اسلامی
رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تأكید می نمود. امام معتقد بود كه: «ملت خودش است كه سرنوشت خودش را به دست دارد... خود ملت است كه با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین می كند، جمهوری اسلامی را رأی می دهد و با رأی خودش كه متمركز است در مجلس دولت را تعیین خواهد كرد و همه امور به دست خود ملّت است» (صحیفه نور، ج 13، ص 29) همان طوری كه ایشان تصریح می دارند: مردم در انتخابات آزادانه و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاكمیت قوانین خدا را پذیرفته خود به این بیعت وفادار مانده اند و مسلما قدرت تشخیص و انتخاب كاندیدای اصلح را دارند» (صحیفه نور، ج 19، ص 206)

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران كه توأم با مشاركت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حكومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی كه بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی با اكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینكه در اساس حاكمیت مردمی را بیان نموده است نوع حكومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حكومت كه همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» كه مبین حاكمیت و خواست مردمی است، قلمداد می كند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 28 بهمن 1392ساعــت08:32 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
مردم نقش اصلی را در پیروزی انقلاب ایفا کردند


انقلاب در حقیقت محصول فداکاری های مردم است و تداوم انقلاب هم به حضور مردم که از ابتدا در صحنه بوده اند و هستند بستگی دارد


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، می گوید که امام خمینی (ره) مستکبرین، ظالمین و نوکران اجنبی را از این مملکت بیرون کرد و کشور را به دست مستضعفین داد.

ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین به نقش آفرینی مردم در طول دوران دفاع مقدس اشاره می کند و معتقد است که امروز هم باید در یک جنگ فکری و فرهنگی مراقب بود تا فرهنگ بیگانه و رفاه طلبی جایگزین فرهنگ ناب انقلاب نشود.

مشروح گفت و گوی سایت اطلاع رسانی تبیان با ابراهیم آقا محمدی را در زیر می خوانید:

آقامحمدی

-نقش مردم را در جریان اعتراضات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 چطور ارزیابی می کنید؟

انقلاب در حقیقت محصول فداکاری های مردم است و تداوم انقلاب هم به حضور مردم که از ابتدا در صحنه بوده اند و هستند بستگی دارد. امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب همواره مردم را ولی نعمت انقلاب و همه مسوولین می دانستند، پس انقلاب مال مردم است چرا که بر اساس اعتقادات و باورهای دینی مردم بنا شده و مردم هم چون انقلاب به نام خدا و با یاد خدا و برای عدالت خواهی بوده از هیچ چیز دریغ نکرده و نمی کنند. چرا که می دانند هر کاری بکنند برای خودشان کرده اند. فرهنگ انقلاب در واقع فرهنگ استقلال، عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض بوده و مردم هم از این فرهنگ جدا نشده اند. این مردم هستند که نقش اصلی را در پیروزی انقلاب و تداوم آن داشته و دارند و کسی که پای انقلاب مانده نیز مردم هستند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 27 بهمن 1392ساعــت01:14 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران،
دیدگاه امام خمینی درباره نقش مردم در حکومت


امام خمینی(ره) با ایمان و اطمینانی که به مردم داشت به نقش مۆثر و تعیین کننده مردم در حکومت معتقد بودند و در این چند سال رهبری و هدایت امور، ایشان به این مهم اهتمام وافری داشتند لکن امام(ره) دموکراسی‌های غربی را که مدعی حکومت مردم بر مردم بودند را از اساس قبول نداشت و معتقد بودند که (شیوه) دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است.

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نقش مردم در حکومت اسلامی را می‌توان در قالب چند عنوان آن هم به اختصار مطرح نمود:

نقش نظارتی مردم

امام خمینی

همان طوری که اشاره کردیم امام معتقد بودند که کشوری وقتی آسیب می‌بیند که ملت آن بی تفاوت باشند یعنی ملت همه باید حاضر باشند در مسایل سیاسی و با رشد آگاهی بر امور نظارت نمایند.

امام(ره) می‌فرمودند: «ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که عمل می کند دولت.»

«ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذردیعنی نظارت همگانی مردم می‌تواند به عنوان نقش اساسی آنان کشور را از بسیاری انحرافات مصون دارد زیرا این نظارت‌ها هم در انتخاب صحیح مردم می تواند مۆثر باشد و هم این که مسئولان نظام را در برابر مردم پاسخگو می‌نماید.»

نقش مردم در حمایت و پشتیبانی از حکومت

امام خمینی(ره) می‌فرماید: «پشتوانه یک حکومتی ملت است، اگر یک ملتی پشتوانه حکومتی نباشد این حکومت نمی‌تواند درست بشود، این (حکومت)نمی‌تواند برقرار باشد.»

امام خمینی(ره) در جای دیگر خطاب به مردم اظهار می‌دارند که «مهم این است که شما (ملت) ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومت را از خودتان جدا ندانید و ننشینید به این که همه کارها را باید حکومت بکند» همچنین ایشان معتقد بود که ملت تا در صحنه حاضرند این کشور آسیب نخواهد دید.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در پنجشنبه 24 بهمن 1392ساعــت09:04 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
امام خمینی از تولد تا مرگ


سیّد روح الله مصطفوی موسوی خمینی (مشهور به امام خمینى) در روز 30 شهریـور 1281 خورشیدی، برابر با 21 سپتامپر 1902 میلادى و مصادف با 20 جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى در شهرستان خمین از توابع استان مركزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها, روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاكدان طبیعت نهاد.

امام خمینی

روح‌الله در پنج‌ماهگی، پدرش را از دست داد و در نتیجه وظیفه‌ی سرپرستی و تربیت او به دست مادرش هاجر، عمه‌اش صاحبه و نیز دایه‌اش، ننه‌خاور افتاد.

امام خمینی

روح‌الله در کودکی به وضوح از کودکان هم‌سن‌وسال خود خاص‌تر به نظر می رسید.

امام خمینی

امام در دوران کودکی(نفرسمت راست)

نـوروز 1300 هـجـری شمسـی، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـری قمـری  امام خمینی نیز رهـسپار حـوزه علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلی علوم حـوزوی را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـی کرد.

امام خمینی

روح‌الله در سن 19 سالگی و در ضمن تحصیل، در مراسم بزرگداشت سید محمد طباطبایی ، اولین خطابه‌ی خود را قرائت کرد و تحسین همگان را برانگیخت. این خطابه در واقع یک بیانیه‌ی سیاسی بود که در آن او به قدردانی و تمجید از سید محمد طباطبایی پرداخته بود.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 23 بهمن 1392ساعــت08:25 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
رد پای مردم در قانون


مردم در تشکیل حکومت ، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های كلان جامعه دخالت می‏كنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏كنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملكتی را - پس از رهبر - برمی‏گزینند.

هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یك طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏كند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجّه داشت كه نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است:

حکومت، مردم، جامعه،انقلاب اسلامی

«در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی».

مسأله تعارض آرای مردم با حاكمان، دارای صورت‏های مختلفی است؛ از جمله:

1- چنانچه خواست مردم و تصمیم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و كارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنكه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امكان‏پذیر نباشد.

2- در صورتی كه خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.

3- در صورتی كه خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم كارگزاران منطبق با احكام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم كارگزاران مقدّم است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران كه توأم با مشاركت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حكومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی كه بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 21 بهمن 1392ساعــت01:43 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
نقش مردم در پیروزی نهضت اسلامی


نهضت اسلامی مرم ایران در مبارزه با طاغوت فارغ از آنكه دارای جنبه اسلامی بود، جنبه دیگری را نیز به نمایش گذاشت كه همان مردمی بودن و حمایت مردم از آن بود. این روند حمایت مردمی تاكنون ادامه دارد و به پشتوانه همین قدرت است كه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در جهان سخن می‌گوید.

انقلاب اسلامی

سال 1342 آغاز جنبش مردمی ایران علیه رژیم طاغوت بود. این جنبش برخلاف سایر جنبش‌های همزمانش نه وابسته به گروه های ماركسیستی و لیبرالیستی و نه شرق و غرب بود؛ بلكه جنبشی اصیل و اسلامی كه به پشتوانه عظیم مردم در صحنه حضور یافته بود و قصد داشت تغییراتی را اعمال كند. در طول 100 تا 150 سال تاریخ ایران، جنبش‌های مختلفی در كشور برای مبارزه با استبداد شكل گرفت اما هیچ كدام از آنها به اندازه انقلاب اسلامی وابسته به خواست و اراده مردم نبود و غالبا اعضای متنفذ حكومت و یا برخی افراد خاص از آنها حمایت می‌كردند. این بار جریان به گونه‌ای دیگر بود و مردم پا به صحنه گذاشته بودند و خواهان مبارزه با استبداد بودند. این مبارزه و تلاش، همراه بود با حمایت روحانیت از آن، كه خود برخاسته از بطن جامعه بودند. وجود تضارب آرا و حتی گاه اختلافاتی در روند مبارزه كه معمولا با نظر امام (ره) حل و فصل می‌‌شد، نشان دیگری از حضور افكار مختلف مردم در روند مبارزه است. حمایت‌های بی‌دریغ مردم از جنبش، حضور آنان در صحنه تظاهرات و پشتیبانی از مبارزان به صورت جانی و مالی گواهی بر این است كه این نهضت نه بر مبنای اراده و خاص افرادی بلكه بر مبنای اراده و خواست مردم شكل گرفته است. البته در این میان نباید این نكته غافل بود كه جنبه اسلامی بودن این حركت باعث شد كه مردم چنین استقبالی را از جنش امام (ره) داشته باشند. در جایی امام خمینی (ره) خطاب به مسوولان می‌فرمایند: اگر مردم من و شما را قبول دارند به واسطه اسلام است. این بیان بالا نشان از آن دارد كه اسلامی بودن حركت باعث جلب و جذب مردم شده و نهایتا پیروزی را به ارمغان آورد. پس از انقلاب اسلامی نیز این روند به شدت قالب ملاحظه است و حتی می توان آن را در اختلافات موجود بر سر انتخاب نام سیاسی نظام مشاهده كرد كه نهایتا امام (ره) تاكید می كنند: جمهوری اسلامی؛ نه یك كلمه كم و نه یك كلمه بیش. از سوی دیگر حضور گسترده مردم در عرصه همه‌پرسی قانون اساسی و بعدها در انتخابات خبرگان قانون اساسی نشان داد كه این حركت چون مبنای اسلامی داشته تا این حد نیز مورد حمایت مردم واقع شده است.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 21 بهمن 1392ساعــت01:43 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
دوباره می‌سازمت وطن!

ادبیاتِ انقلابی


زبان و ادبیات فارسی هم مانند سایر مسایل جامعه در برابر طوفان انقلاب اسلامی دچار تحول و تغییری عظیم شد. این تحول شامل تحول زبانی، فکری، مکتبی، رشد استعدادهای تازه و تالیف آثار عمیق و ماندگار شد.

دوباره می‌سازمت وطن!

آنچه که یک شاعر یا نویسنده می بیند و حس و تجربه می کند بدون شک در آثار او مشهود و نمایان است. هر شاعر یا نویسنده تحت تاثیر اتفاقهای سیاسی – اجتماعی عصر خود، شعر می سراید و یا متن می نویسد. یک شاعر یا نویسنده حتی اگر نخواهد به طور خاص به یک موضوع سیاسی یا اجتماعی بپردازد ردّپای یک اتفاق سیاسی یا اجتماعی و حتی اقتصادی در آثار او پیدا خواهد بود.

زبان و ادبیات فارسی هم مانند سایر مسایل جامعه در برابر طوفان انقلاب اسلامی دچار تحول و تغییری عظیم شد. این تحول شامل تحول زبانی، فکری، مکتبی، رشد استعدادهای تازه و تالیف آثار عمیق و ماندگار شد.

تحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی كه ازهمان ابتدا و با پیروزی انقلاب اسلامی درایران روی داد؛ نه تنها سیمای سیاسی وساختارهای اجتماعی را به كلی دگرگون ساخت، بلكه درزمینه شعر، ادب وهنرنیزتغییراتی فراوان ایجاد نمود.اندیشه ها ومضامین وتصویرهای تازه ای درادبیات این دوره پدید آمد كه بیشترازتحولات سیاسی واجتماعی بخ خصوص جنگ هشت ساله الهام یافته بود.

ادبیات پس از انقلاب در اختیار همگان قرار گرفت و به خدمت حق و عدل و آزادی و اندیشه های توحیدی درآمد و در مسیر اهداف و ارزشها قرار گرفت.

انقلاب اسلامی انسانهای تازه با افکار نو ساخت و این تفکرات نوین باعث تحول در معیار و ملاک ها شد. انقلاب به مردم عظمت، اعتماد به نفس، روحیه و استقلال بخشید و این ارزشها در ادبیات نفوذ کرد و بر آثار ادبی تاثیر گذاشت.

در کنار رشد در شاخه های مختلف، ادبیات کودک و نوجوان هم شکوفا شد. کودکان با داستان هایی از جنگ و جبهه شخصیت های اسلامی و سمبل های مقاومت و آزادگان و شهدا آشنا شدند.

به جز انقلاب سال 1357 موضوع جنگ و هشت سال دفاع مقدس دریچه جدیدی را در شعر و ادب باز نمود و تصویرهای تازه ای در شعر شکل گرفت. تصاویری که از احساسات دینی و حس وطن پرستی مایه گرفته بود.

می توان گفت که گویندگان و سرایندگان ادبی ایران بعد از سال 1357 به بعد به دو دسته تقسیم شدند:

افرادی چون شاملو، مهدی اخوان ثالث، فریدون مشیری، شفیعی کدکنی و .... که از جمله شاعران سنت گرا بودند و به شیول سابق به شعر می سرودند.

و افرادی همچون مفتون امینی، قیصر امین پور، منوچهر آتشی، رضا براهنی، موسوی گرمارودی و... که به تجربه های تازه دست زدند.

جدای از این دو دسته گروه دیگری از شاعران جوان بودند که خود به دو دسته تقسیم می شدند:

گروهی که پیش از انقلاب بودند و گروهی که در جریان انقلاب و پس از ان شعر گفتن را شروع کردند. این افراد در دو مسیر جداگانه حرکت کردند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در شنبه 19 بهمن 1392ساعــت08:46 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
مقایسه قبل از انقلاب با بعد از آن


چه فرق هایی کرده ایم. جامعه ایران  هر چند رو به تعالی است  و در این راه نیز هنوز مشکلات و نقص هایی دارد  اما تفاوت های فاحشی با قبل خود پیدا کرده است. این تفاوت ها را بخوانید.

انقلاب اسلامی

هرچند جامعه کنونی ما از نظر معیارهای اصلی اسلامی که برای یک جامعه دینی مطلوب و ایده ال در نظر گرفته شده ، دارای کاستی ها و ضعف های مهمی است اما اگر بخواهیم این موضوع را با وضعیت کشور در قبل از پیروزی انقلاب و همچنین کشورهای مشابه مقایسه نماییم ، انقلاب اسلامی ایران و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی دستاوردهای شگرفی را در زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و...داشته و توانسته محیطی سالم و بسترهای مناسب را برای رشد و تربیت افراد جامعه مطابق با آموزه ها و ارزشهای دینی فراهم نماید که محصول عینی آن وجود انسان های دین باور و دین مدار بسیار زیادی در تمامی سطوح و طبقات اجتماعی جامعه می باشد تا آنجا که تحقق و پیاده سازی احکام و ارزش های اصیل دینی از خواسته های مهم مسئولین عالی رتبه نظام اسلامی اکثریت جامعه کنونی ماست.

این در حالی است که علی رغم وجود نیروهای مذهبی قوی در جامعه قبل از انقلاب ، جهت گیری اصلی نظام پهلوی و برنامه های شوم بیگانگان که در عرصه های مختلف تصمیم گیری و مدیریت کشور حضور فعال داشتند به سمت اسلام ستیزی و ایجاد جامعه ای با الگوهای غربی بود . بر این اساس هرچند در زمان قبل از انقلاب افراد متدین و معتقد به مبانی دین در جامعه وجود داشت اما سیر و جهت گیری نظام حاکم به سوی دوری از مذهب بود و این موضوع آثار مخرب خود را به تدریج بر بخشهای مختلف جامعه خصوصاً طبقات جدید برجای می گذاشت ؛از نظر فرهنگی، فرهنگ كشور قبل از انقلاب بیشتر برگرفته و متأثر از فرهنگ منحط غرب بود، عرصه فرهنگی كشور صحنه تاخت و تاز بیگانگان بود و رژیم گذشته نیز به اشكال مختلف در گسترش و تسلط این فرهنگ مبتذل تلاش می نمود. حاكمان وقت نیز نه تنها به ارزش ها و سنت ها و معتقدات جامعه كه عمیقا ریشه مذهبی داشت بی اعتنا بودند كه به طرق مختلف سعی در از بین بردن ارزش های مسلط بر جامعه و جایگزینی آنها با فرهنگ بیگانه می نمودند.

هرچند در زمان قبل از انقلاب افراد متدین و معتقد به مبانی دین در جامعه وجود داشت اما سیر و جهت گیری نظام حاکم به سوی دوری از مذهب بود و این موضوع آثار مخرب خود را به تدریج بر بخشهای مختلف جامعه خصوصاً طبقات جدید برجای می گذاشت

آزادی و بی بند و باری زیاده از حد، رواج فساد و فحشاء، عدم مراعات عفت عمومی، برگزاری جشن های سلطنتی و تغییر تاریخ هجری و جایگزینی تاریخ شاهنشاهی به منظور بازگشت به ارزش ها و سنت های قبل از اسلام و تبلیغ و ترویج آنها و ... گوشه ای از این جهت گیری و تلاش هاست و اصولاً یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب اسلامی همین دین ستیزی و به خطر افتادن دین اسلام بود که بحمدالله به برکت پیروزی انقلاب اسلامی جلوی این روند نه تنها گرفته شد بلکه تلاش گردید در کنار برنامه ریزی صحیح برای تربیت جامعه بر اساس ارزشهای متعالی اسلامی جلوی تهاجم مخرب فرهنگی غرب را گرفته و با سازوکارهای مختلف از تأثیرات منفی آن بکاهد.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در پنجشنبه 17 بهمن 1392ساعــت08:33 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
22 جمله رهبر انقلاب راجع به دهه فجر
رهبر


دشمنان سعی می‌کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم می‌آورد. سعی می‌کنند امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.


* بیست و دوم بهمن، برای ملت ما در حکم عید فطری است که ملت در آن، از یک دوران روزه‌ی سخت خارج شد؛ دورانی که محرومیت از تغذیه‌ی معنوی و مادّی را بر ملت ما تحمیل کرده بودند. 1368/11/04

* بیست و دوم بهمن، در حکم عید قربان است؛ زیرا در آن روز و به آن مناسبت بود که ملت ما اسماعیل‌های خودش را قربانی کرد. 1368/11/04

* بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت ولایت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی برای ملت ایران، صورت عملی و تحقق خارجی گرفت. 1368/11/04

* هر گاه و هر جا که از پیروزی 22 بهمن یادی و نامی آورده می‌شود، چهره‌ی شهید و نقش خونین شهادت، در برابر چشم‌ها پدیدار می‌گردد. 1368/11/19

* اگر کسی می‌خواهد بداند در ایران چه خبر است، به راهپیمایی روز قدس و بیست و دوم بهمن و مراسم سالگرد امام نگاه کند، تا بفهمد در ایران چه خبر است. 1369/03/02

دشمنان سعی می‌کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم می‌آورد.
ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 16 بهمن 1392ساعــت12:00 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
35 سال سیاست خارجی انقلاب اسلامی


تعلیق، مقاومت ، دشمنی، دوستی سیاست خارجی نقطه حساس دولت های مختلف در مسئولیت های آنها بوده است. شرایطی که حساسیت های زیادی روی ان وجود دارد و ممکن است خط انقلاب را دچار انحراف کند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید که اصول و استراتژی سیاست خارجی ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب یکسان بوده و آنچه باعث تفاوت رویکرد دولت ها در این حوزه بوده تاکتیک ها و روش هایی است که دولت ها بسته به شرایط داخلی و خارجی اتخاذ کرده اند.

نوذر شفیعی  در گفت و گو با سایت اطلاع رسانی تبیان با اشاره به تغییر تاکتیکی سیاست خارجی کشور در دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال معتقد است که این حرکت ها همه در راستای چارچوب های سیاست خارجی نظام قرار داشته است.

مشروح گفت و گوی تبیان با نوذر شفیعی را در زیر می خوانید:

نوذر شفیعی

-کدام بخش از سیاست خارجی کشور در 35 سال گذشته اصول ثابتی بوده و کدام یک نتیجه تغییر دولت ها بوده است؟

سیاست خارجی ایران به ادوار مختلف تقسیم می شود. در تمام این ادوار منهای دولت موقت، اصول و استراتژی ها یکسان بوده و تاکتیک ها و روش ها هم متفاوت با یکدیگر بوده است.

در واقع آرمان های انقلاب جوهره اصلی سیاست خارجی نظام بوده ولی ممکن بود یکی آرمان های انقلاب را از طریق نظامی  تعقیب کند، یکی از طریق سیاسی، یکی فرهنگی و یکی از طریق فکری تا جامعه ایران به یک جامعه الگو و مدل تبدیل شود و دیگران به لحاظ فکری از آن پیروی کنند. این یک روند کلی بوده است. اما سیاست خارجی امر ثابتی نیست. می گویند دیپلماسی هم هنر است و هم روش اجرا. ما نمی توانیم بگوییم تا ابد با ایالات متحده آمریکا قطع رابطه هستیم، در حقیقت باید روابط بین الملل را در یک محیط پویا ببینیم و نه یک محیط ایستا. یعنی یکسری متغیرها ممکن است ظهور و بروز پیدا کند و به قطع رابطه منجر شود و یکسری متغیرها هم ممکن است بروز پیدا کند و به برقراری رابطه منجر شود. اما در کل مقاومت، تاکید و ایستادگی بر این اصول و آرمان ها وجود داشته است. حالا گاهی این را آرمانگرایی خوانده اند، گاهی واقع گرایی، گاهی هم آرمانگرایی واقع گرا و گاه واقع گرایی آرمان گرا. اینها کلمات و واژه هایی است که در توصیف این رفتار به کار می بریم. به نظر من به طور طبیعی ما در حال حرکت از آرمان گرایی صرف به سمت واقع گرایی آرمان گرا هستیم به این معنا که باید آرمان ها را با توجه به واقعیت های موجود تعقیب کرد تا آن اصل هزینه و فایده رعایت شود.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 16 بهمن 1392ساعــت11:59 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
امید من به شما دبستانی‌هاست...
امید من به شما دبستانی‌هاست...

هنوز یادم هست جمله اول کتاب‌های دوران ابتدایی را «امید من به شما دبستانی‌هاست»؛ وقتی آن را زیر لب می‌خواندم به خود می‌بالیدم که امید رهبرم هستم. حالا بزرگ شده‌ام و امیدوارم آن امیدواری را محقق ساخته‌ باشم. دبستانی‌های دیروز خاطره خوش دوران انقلاب را در ذهن خود به یادگار دارند. از آن روزها تا امروز شاهد فراز و فرودهایی در مسیر خود بوده‌اند. آن روزی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفتند؛ امید من به شما دبستانی‌هاست؛ شاید آن‌ها داشتند زندگی را با مشق‌هایشان پایه ریزی می‌کردند تا در بستر پاک و کودکانه خویش بذر امید بکارند.

 

در آن ایام کودکی، دو چیز روز دبستانی‌ها را می‌ساخت یکی مدرسه و دیگری بازی. گویی مدرسه در کنار بازی مکمل هم بودند تا زیبایی‌های زندگی را فراسوی سختی‌ها تجربه کنند. بهتر است یادی از آن‌ها بکنیم که چه خوب زندگی را به بازی گرفتند! شاید برخی از همان دبستانی‌ها، امروز در گذر از کوچه، پس کوچه‌های زندگی در راه دشوار شغل، ازدواج، خانه و ... گیر افتاده باشند! شاید بهتر باشد امید آن روز به دبستانی‌ها و امید امروز به دولت تدبیر و امید را هم ‌راستا کنیم تا حکایت شیرین این داستان کامل شود.

 

امروز شاید امید دبستانی‌های دیروز در عطش خدمت شکوفه دهد. امروز امید دبستانی‌ها در اعتماد به آن‌ها بارور می‌شود. بچه‌های آن زمان در آموختن، شاگردهای خوبی بودند تا بلکه امروز به استاد خود درس زندگی پس دهند. بیایید دفتر مشق را دوباره باز کنیم تا بار دیگر دبستانی‌های دیروز بنویسند: «ای ایران، ای خانه ما، خوب و عزیزی، ایران زیبا، پاینده باشی، ای خانه ما ... » در این کلاس زندگی گاهی مدادها را عوض کنیم تا زیبایی رنگ‌ها را با سادگی دل‌ها پیوند زنیم! گاهی پاک کن به دست، خطاهای همدیگر را پاک کنیم.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در سه شنبه 15 بهمن 1392ساعــت08:52 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،
شعارهای دست به دست شده


انقلاب اسلامی ایران در سال 57 با آرمان‌ها و شعارهایی به پیروزی رسید كه در جهان آشوب زده آن دوران شاید برای اولین بار مطرح می‌شد. همین شعارها و آرمان‌ها، امروز زمر ماندگاری نظام اسلامی است و باید مراقبت شود كه مورد غفلت قرار نگیرد.

انقلاب اسلامی

حضرت امام خمینی (ره) از سال 42 با شروع مبارزاتشان همزره آنچه را مورد تاكید داشتند، اجرای دستورات اسلامی و مبارزه با سلطه‌گرایی بود. امری كه در جهان دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم و تسلط شرق و غرب بر عالم و وفور نظریات غربی و شرقی توسعه سیاسی و اقتصادی و فراموشی دیدگاه‌های اسلامی، امری بدیع به نظر می رسید. اگرچه طی این مسیر در آن هنگام سخت بود اما بهمن 57 نشان داد كه این امر غیر ممكن نیست و تحقق پذیر است. اعلام مخالفت با جرثومه فساد در منطقه یعنی اسرائیل غاصب اولین بار از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد و امروز پس از 35 سال كسی از این شعار عدول نكرده است. حقانیت این مساله از آنجا اثبات می‌شود كه امروز تمام كسانی كه حامی این رژیم بوده‌اند به اشتباهات خود پی برده‌اند اما افسوس كه راه برگشتی وجود ندارد. تحقق آرمان‌های اسلام و ایجاد جامعه اسلامی از دیگر تاكیدات و شعارهای انقلاب اسلامی بود. همین شعار بود كه مردم را به صحنه آورد و باعث شده است تا امروز در صحنه باشند. امام خمینی در جایی خطاب به مسوولان فرموده اند: "اینكه ملت من و شما را قبول دارد به واسطه اسلام است." این مساله از عمق نفوذ اسلام در اركان این انقلاب و نظام حكایت دارد اما متاسفانه در طول سال‌های انقلاب و به ویژه در دو دهه اخیر برخی عملكردها باعث شده است كه رنجیدگی و تكدر خاطر در مردم وفادار به انقلاب ایجاد شود. اتخاذ تصمیمات غیركارشناسی، ایجاد رانت‌های اقتصادی، وضعیت نابسامان بانك‌ها، وضعیت نامطلوب بهداشت و حركت به سوی غربی سازی زندگی و تغییر سبك زندگی مردم از حالت سنتی و اسلامی به غربی، همه جزء آلام مردم دین‌دار این دیار است. بخشی از این مسائل ناشی از كج‌فهمی‌ها و بخشی دیگر نادانی و عداوت عده‌ای خاص است كه قصد دارند نظام اسلامی را ناكارآمد جلوه دهند، ولی به هر روی این تصور وجود دارد كه حداقل در بخش‌های گفته شده شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب كه مبتنی بر نظر اسلام است اجرایی نشده است.

علی رغم تمام این شعارهای تحقق یافته كه به ذهن نگارنده رسید اما وجود دارد، ایراداتی اساسی در ساختارهای مختلف كشور. در حوزه تعاملات اجتماعی، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاسی و ... دارای نقاط ضعف و مشكلاتی هستیم كه بسیار از شعاری انقلاب دور شده‌ایم

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 14 بهمن 1392ساعــت12:29 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران،
نقاشی انقلاب و تصاویر فرم نما


پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی، تاثیرات ایدئولوژی ، دینی و انقلابی ناشی از این جریانات سیاسی، به حوزه فرهنگ و هنر نیز کشیده شد و رهاورد آن جنبشی در هنرهای تجسمی است که امروزه به آن "نقاشی انقلاب " می گویند. در این نوشتار به نقد آثار شکل گرفته در این جنبش خواهیم پرداخت.

نقاشی انقلاب و تصاویر فرم نما

تا پیش از دگرگون شدن دنیای هنرمند ایرانی، او تلاشی برای بازنمایی عینی طبیعت نمی کرد. بنابر نگرش خویش به عالم، دنیای سه بعدی را در دو بعد نمایان می ساخت. نقاش ایرانی با نگاه خاص خود و تحول طبیعت عینی به جهانی خیالی و ذهنی، می توانست با ساده سازی اشیاء و عناصر، در کار نیاوردن سایه روشن و حجم پردازی و پرسپکتیو ، و استفاده از رنگ های تخت و درخشان، تاکید کردن بر اختلاف سطوح و پلان ها و بافت ها و پرهیز از هر آنچه نقاشی را به جهان مادی شبیه ساخت، جهان ذهنی خود را به تصویر در می آورد. در این نگرش برتری جهان تمثیلی و تخیلی بر جهان عینی و محسوس مستتر بود.

پس از آمدن هنرهای تجسمی غرب به ایران ، نقاش ایرانی با فضای خیالی خود وداع کرد و به استقبال تحولات تازه ی هنر رفت.1

شاید شروع گرایش به "رئالیسم تصویری" را بتوان در اواخر دوره صفویه یافت اما با گذشت زمان و ورود به دهه 30 تا50 هجری شمسی ، موج نوگرای وارداتی غرب سبب آشفتگی هرچه بیشتر آثار هنرمندان ایرانی شد، به طوری که مسیر چند صدساله ی غرب ، تنها در دو دهه پیموده شد ؛ در این دوران، برخی نقاشان آن روزگار به بررسی و تجربه چندهفته ای از یک سبک اکتفا کرده و به دنبال شیوه ی نو و البته غربی دیگری می رفتند.

در همین حین ، برخی هنرمندان به دنبال استفاده و به کارگیری "اصالت و عناصر بومی" شاخه هایی نوین را در هنر مدرنیست ایرانی شکل دادند که شاید جنبش سقاخانه شناخته شده ترین آنها باشد.

نقاشی انقلاب و تصاویر فرم نما

از سویی دیگر، تشکیل انواع انجمها، گالری ها و بینال های هنری ، باعث هرچه "منزوی" تر و "خاص"تر شدن هنر مدرنیست ایرانی شد بطوریکه خوانش آثار مدرن ، جز برای جامعه هنری و روشنفکر آن روزگار ، ممکن نبود و مردم عادی آنچنان از فضای هنری دور افتادند که دیگر معنای یک اثر را نه تنها ادراک نمی کردند بلکه غریبه و خارجی می یافتند.

تمامی موارد بالا باعث نوعی دل زدگی و دورافتادگی از هنر معاصر و جریانات هنری آن روزگار و فضای عمومی جامعه شد. شاید همین موضوع باعث شد که با بروز انقلاب و شدت مخالفت با هر آنچه که" غربی" نامیده می شد، سبب شکل گیری هنرهای تجسمی ای شود که امروزه به آن "هنر انقلاب" نام نهاده اند.

هنری که شتابزده به دنبال بیان مفاهیم والای شهادت، شهامت، مقاومت و استقلال در "فرم های صرفا رئالیستی" بود. تصاویری که هرچند مشکل هنر مدرنیستی و عدم فهم آن را برای عامه مردم نداشت اما در بیان مفاهیم والای انسانی نیز ناتوان بود.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در یکشنبه 13 بهمن 1392ساعــت09:17 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: جایگاه روحانیت و رهبری دینی در پیروزی انقلاب اسلامی،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic